Reklamační řád

OBECNÁ USTANOVENÍ REKLAMACE
  1. Tento řád upravuje podmínky reklamace zboží, v případě jeho další montáže, zhodnocení nebo uvedení výrobku do provozu.(dále jen výrobek)
  2. V případě uplatnění odpovědnosti za vady výrobku je zákazník povinen bez  zbytečného odkladu závadu výrobku dodavateli ohlásit. Vyplněním reklamačního protokolu dodavatele, zákazník popíše stav výrobku a to, jak se jeho vada projevuje. Dále je zákazník povinen uvést požadavek na vyřízení reklamace, tj. jaké právo z odpovědnosti za vady uplatňuje. Neuvede-li zákazník konkrétní požadavek, který by byl v souladu se zákonem, provede výběr způsobu vyřízení reklamace dodavatel.
  3. Zákazník je povinen, v případě uplatnění odpovědnosti za vady výrobku prokázat, že výrobek byl uveden do provozu, montován, upravován, nebo instalován odborným servisem a prokázat druh provedených servisních úkonů, vč. použitého materiálu a součástek. Dále je zákazník povinen prokázat, že výrobek byl montován v souladu s technologickým postupem, vydaným výrobcem vozidla. Jinak nemůže být záruka uznána.
  4. Zákazník je povinen při uplatnění odpovědnosti za vady předat dodavateli výrobek v kompletním stavu, tak jak byl zakoupen,  tj. včetně příslušenství, obalu a dokumentace. Není-li to dost dobře možné, musí zákazník dodavateli nebo jím pověřeným osobám umožnit odborné posouzení stavu výrobku, vč. podmínek, za nichž byl výrobek užíván nebo provozován.
  5. Dodavatel při vyřizování reklamace neodpovídá za náklady spojené s uplatněním záruky.
  6. V případě, že reklamace nebude po odborném posouzení dodavatelem uznána, má dodavatel právo požadovat po zákazníkovi náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace, odborným posouzením, dopravou apod., zejména je-li nutné vyžádat stanovisko výrobce nebo jeho zastoupení.
  7. V případě uplatňování odpovědnosti za vady, je dodavatel oprávněn požadovat po zákazníkovi protokol o vyčtení paměti závad.
  8. Reklamace bude vyřízená v přiměřené lhůtě, která vzhledem k povaze vady zboží a za účelem provedení potřebných kontrol, opravy či k následnému zaslání zboží k posouzení vady výrobci, může přesáhnout třicet dnů, s čímž kupující výslovně souhlasí a na reklamačním protokolu potvrdí svým podpisem.